Entreprenørprojektering

Bygherren skal udpege en projekteringsleder, hvis entreprenøren skal udføre projektering som en del af sin ydelse (delt rådgivning) (§ 17, stk. 2)

 

Det er bygherrens ansvar at koordinere det samlede projekt, herunder fastlægge grænseflader (§ 17, stk. 3)

 

Bygherren fastsætter frister for levering, hvis der er aftalt faser for opdelingen af projekteringen (§ 17, stk. 5)

 

Når entreprenøren har færdigmeldt projektet, skal bygherren skriftligt meddele entreprenøren, om han er enig i, at projektet er leveret og om dette kan godkendes (§ 17, stk. 8). Det samme gælder efter hver fase, hvis projekteringen er faseopdelt (§ 17, stk. 5)

 

Mangler ved projektet skal påtales i bygherrens meddelelse og der fastsættes en frist for afhjælpning af påviste mangler (§ 18, stk. 2)

 

Det påhviler bygherren at indkalde til og forestå projektgennemgang, inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, hvor projektet, eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg fra entreprenører og leverandører, skal gennemgås (§ 19, stk. 1 og 3)

 

Bygherren skal sikre at bygherrerådgiver, projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre rådgivere inddrages, og at underrådgivere, der har bidraget til projektering, inddrages (§ 19, stk. 4)

 

Bygherren skal give meddelelse til rådgiver og entreprenør om eventuelle uhensigtsmæssigheder, uklarheder eller utilstrækkeligheder eller fejl, han afdækker eller bliver opmærksom på (§ 19, stk. 5). Samme forpligtelse påhviler rådgivere og entreprenør.

 

Bygherren skal udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen og heri beskrive, de behandlede emner og hvor meget tid, der er anvendt på de enkelte dele af projektet. Der skal angives foranstaltninger, som skal træffes for at afbøde de uklarheder/utilstrækkeligheder mv., der er blevet afdækket (§ 19, stk. 6). Eventuelle krav om forandringer i forhold til tid, pris eller sikker, der er en følge af de foranstaltninger til afbødning, som fremgår af redegørelsen, skal skriftligt meddeles entreprenøren snarest muligt (§ 19, stk. 8). Samme forpligtelse påhviler entreprenøren.

 

Bygherren indkalder til projekteringsmøder (§ 30)

 

Bygherren leder projekteringsmøder og udarbejder referat herfra (§ 32, stk. 2)

 

Tilsynsgennemgang

 

Er bestemte arbejder eller materialer udpeget til tilsynsgennemgang ved projektgennemgang, kan bygherren indkalde til en tilsynsgennemgang. Det gælder på forhånd udpegede materialer og/eller arbejder, og vil typisk være arbejder, der indebærer en særlig risiko, eller en konkret arbejdsproces, som skal gentages flere gange. Der udarbejdes tilsynsprotokol (§ 21, stk. 4 og 5)

 

Førgennemgang

 

Bygherren indkalder skriftligt og med et rimeligt varsel til en gennemgang af arbejdet før aftalt aflevering (”førgennemgang”), der kan gennemføres selv om entreprenøren skulle vælge ikke at deltage. Tidspunktet for førgennemgangen skal fremgå af udbudsmaterialets hovedtidsplan (§ 44, stk. 1)

 

Bygherren udfærdiger en protokol fra førgennemgangen, hvori angives de forhold, som påtales (§ 44, stk. 2)

 

Mangler påvist ved afleveringen

 

Ved afleveringen fastsættes et tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen af de mangler, der påtales ved afleveringen ("afhjælpningsgennemgang") (§ 48, stk. 2)

 

Bygherren udfærdiger protokol fra afhjælpningsgennemgangen, hvori det anføres, om manglerne er afhjulpet. Ahjælpningsgennemgang kan gennemføres uden den ene parts deltagelse (§ 48, stk. 3)

AB18 - KVALITET

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen