Rådgivningens faser

Når rådgiveren (evt. efter hver fase) har færdigmeldt projektet, skal bygherren skriftligt meddele rådgiveren, om han er enig i, at projektet (fasen) er leveret og om dette kan godkendes. Det samme gælder den opdaterede tidsplan og det opdaterede budget, som danner grundlag for rådgiverens videre arbejde (§ 11, stk. 6). Godkendelsen angår således både det granskede projekt og den opdaterede tidsplan (evt. opdateret budget)

 

Mangler ved projektet, den leverede fase, den opdaterede tidsplan eller det opdaterede budget skal af bygherren angives og begrundes i meddelelsen. Kun væsentlige mangler kan berettige en afvisning fra bygherrens side. Eventuelle forbehold for bygherrens godkendelse skal ligeledes angives i meddelelsen (§ 11, stk. 6)

Delt rådgivning

Bygherren skal udpege en projekteringsleder, hvis der er tale om delt rådgivning, fx hvis dele af projekteringen skal udføres af en entreprenør eller anden rådgiver (§ 23, stk. 2)

Projektgennemgang

Bygherren forestår projektgennemgang (§ 27, stk. 3), hvorpå bygherre sammen med rådgiver og entreprenør skal gennemgå det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag samt forslag til materialevalg fra entreprenører og leverandører (§ 27, stk. 1)

 

Projektgennemgang skal også udføres ved senere ændringer i projektet, hvis det vurderes, at der er behov for det (§ 27, stk. 1, 2. pkt.). Der skal ved projektgennemgangen udpeges nærmere bestemte arbejder eller materialer, der skal føres tilsyn med efter AB18 § 21, stk. 4 (tilsynsgennemgang), dvs. typisk arbejder, der indebærer en særlig risiko, eller en konkret arbejdsproces, som skal gentages flere gange (§ 27, stk. 2, 3. pkt.)

 

Bygherren skal sikre at entreprenøren, bygherrerådgiver, projekterings- og byggeleder samt sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der deltager i projekterings- og udførelsesfasen inddrages (§ 27, stk. 4, 1. pkt.). Bygherre skal sikre, at entreprenøren inddrager valgte underentreprenører og leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal bidrage til projekteringen (§ 27, stk. 4, 3. pkt.)

 

Bygherren skal give meddelelse til rådgiver og entreprenøren om uhensigtsmæssigheder, uklarheder, utilstrækkeligheder og fejl, som afdækkes. Samme forpligtelse påhviler rådgiver og entreprenør (§ 27, stk. 5)

 

Bygherren skal udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen og heri beskrive de behandlede emner og hvor meget tid, der er anvendt på de enkelte dele af projektet. Der skal angives foranstaltninger, som skal træffes for at afbøde de uklarheder/utilstrækkeligheder mv., der er blevet afdækket (§ 27, stk. 7). Eventuelle krav om forandringer i aftalen mht. tid og pris, der er en følge af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen, skal snarest muligt meddeles rådgiveren skriftligt (§ 27, stk. 9). Samme forpligtelse påhviler rådgiver.

ABR18 - KVALITET

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen