Baggrund

Forsinkelse i byggeriet kan opstå som følge af mange forskellige forhold - direkte eller indirekte – og i øjeblikket, hvor COVID-19-virusset har lukket det meste af Danmark ned, er det klart at forsinkelse som følge heraf kan blive en realitet. Derfor er det vigtigt, at parterne tager deres forholdsregler i denne lidt særlige situation, som vi pt. befinder os i. Om situationen er at betragte som force majeure, der kan berettige til tidsfristforlængelse efter §§ 24 og 26 (AB18 §§ 39 og 42), kan dog ikke besvares generelt, men vil altid bero på en konkret vurdering af omstændighederne og de faktiske forhold i det enkelte tilfælde. Det er - som understreget af mange - ubetrådt land, vi befinder os på for tiden, hvor tingene udvikler sig meget hurtigt og der næsten dagligt iværksættes nye tiltag fra statens side.

 

Udbruddet af COVID-19 blev den 11. marts 2020 af WHO defineret som en pandemi, og samme dag gav statsministeren meddelelse om en række tiltag for at hindre den fortsatte spredning af virusset, herunder nedlukning af skoler og daginstitutioner, hjemsendelse af offentligt ansatte der ikke varetager samfundskritiske funktioner m.m. Dette er den 18. marts 2020 blevet suppleret med yderligere tiltag, hvor forbuddet mod offentlige forsamlinger på mere end 10 personer trådte i kraft, men forbuddet omfatter ikke arbejdspladser og dermed heller ikke byggepladser. Der er meget, som taler for, at der foreligger en usædvanlig begivenhed og at situationen vil kunne defineres som force majeure, uanset at pandemier ikke direkte er omfattet af AB’s force majeure bestemmelse, som hverken bygherre eller entreprenør er skyld i eller herre over, men dette giver ikke i sig selv ret til tidsfristforlængelse. Det vil fortsat bero på en konkret vurdering, om der foreligger sådanne usædvanlige begivenheder, der kan berettige til tidsfristforlængelse og/eller kompensation for parterne, da det konkret skal vurderes og kunne dokumenteres, at COVID-19 har forsinket en i sig selv tidskritisk aktivitet i byggeriet.

Forsinkelse, tidsfristforlængelse og kompensation

Den primære opgave lige nu er uden tvivl at finde løsninger, så arbejderne i videst muligt omfang kan fortsætte på pladsen og tab begrænses mest muligt, men det er vigtigt, at man ikke glemmer de almindelige spilleregler, der følger af AB, og at man holder sig inden for rammerne af sin kontrakt. Uanset den alvorlige situation, som hele landet befinder sig i lige nu, er det vigtigt at huske på, at hverken kontrakten eller almindelige kontraktretlige principper er sat ud af spil, hvad enten du er bygherre, entreprenør, rådgiver eller leverandør.

 

Den part, som vil påberåbe sig tidsfristforlængelse skal, jf. bestemmelserne i §§ 24 og 26 (AB18 §§ 39 og 42), snarest muligt underrette den anden part herom. Disse almindelige AB-regler gælder fortsat. Det samme gør helt almindelige principper om loyalitetsforpligtelse og tabsbegrænsningspligt, der heller ikke er sat ud af spil, hvilket er vigtigt at huske på. Er der fx tale om en leverance, som forsinkes pga. nedlukket produktion, må det undersøges, om leverancen kan fremskaffes andets steds fra, men forhold som pris er selvfølgelig ikke uden betydning; er det meget dyrere, kan det ud fra et offergrænsesynspunkt være berettiget ikke at indkøbe leverancen fra anden producent, ligesom det har betydning, hvorvidt der er tale om specialfremstillede materialer eller en generisk ydelse, der produceres mange steder. Det påhviler entreprenøren at løfte bevisbyrden for at tabsbegrænsningspligten er iagttaget. Tabsbegrænsningspligten omfatter dog hverken ret eller pligt for entreprenøren til at forcere arbejderne. Forcering kræver stadig aftale herom (AB18 § 41).

 

I det omfang forsinkelse af tidskritiske aktiviteter i byggeriet kan henføres til force majeure, berettiger dette til tid, men derimod ikke penge (erstatning eller godtgørelse) efter § 27, stk. 3 (erstatning efter AB18 § 43, stk. 3). Er der tale om, at forsinkelsen kan henføres til et offentligt påbud eller forbud, berettiger dette derimod til både tid og penge (godtgørelse) efter § 27, stk. 2, nr. 1 (erstatning efter AB18 § 43, stk. 2). Hjemsendelse af offentligt ansatte, der kan betyde længere sagsbehandlingstid, er resultatet af et påbud, men forbuddet om forsamlinger på mere end 10 personer, omfatter som ovenfor nævnt ikke byggepladser (indtil videre).

Hvad skal du aktivt gøre og hvad skal du være opmærksom på?

Uanset om du er bygherre eller entreprenør skal du fortsat sørge for at reklamere i overensstemmelse med de regler, som følger specifikt af din kontrakt og AB’s regler, ligesom du skal kunne dokumentere, at hændelsen påvirker og/eller hindrer fremdriften af den eller de aktiviteter, der ligger på kritisk vej i byggeriet. Det er altså vigtigt, at du foretager en nøje analyse heraf, og mindst lige så vigtigt, at du kan dokumentere forsinkelsen. Entreprenøren skal således oplyse, om forsinkelsen reelt kan henføres til anden parts forhold efter § 24, stk. 1, nr. 2, påbud efter § 24, stk. 1, nr. 5, eller forsinkede myndighedstilladelser efter § 24, stk. 1, nr. 6. En generelt formuleret meddelelse i stil med ”Under hensyn til omstændighederne i øjeblikket er det ikke muligt at overholde tidsplanen, hvorfor vi derfor er berettiget til tidsfristforlængelse med XX dage” er m.a.o. ikke tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at du som entreprenør sørger for at dokumentere og vise hvordan og i hvilket omfang forholdene påvirker udførelsen. Samme forpligtelse påhviler bygherren efter § 26 (AB18 § 42). Det forhold, at udbruddet af COVID-19 er defineret som en pandemi giver altså ikke pr. automatik ret til tidsfristforlængelse.

 

Lige så vigtigt som det er at reklamere, mindst lige så vigtigt er det, at du svarer din kontraktpart, som giver meddelelse om forsinkelsen, så du ikke risikerer at udsætte dig selv for passivitetsbetragtninger og tab. Det er vigtigt, at du undersøger, om forsinkelsen er begrundet og kan dokumenteres, inden der indrømmes tidsfristforlængelse, men også at du løbende følger op.

 

Tilsvarende gælder det for den bygherre, som indenfor den nærmeste fremtid har kritiske leverancer og/eller ydelser, der skal leveres på pladsen, at han også bør underrette entreprenøren herom og at han tager sine forholdsregler.

 

I det omfang du som bygherre eller entreprenør selv iværksætter tiltag som følge af COVID-19, der påvirker byggeriet, fx sender mandskab hjem helt eller delvist eller vælger at lukke byggepladsen helt ned, er det vigtigt, at du forinden har overvejet, hvordan dine tiltag kan påvirke processen og i hvilket omfang dette kan berettige din kontraktpart til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, fx dagbod eller erstatning.

 

Såfremt opgaven aflyses, følger det af almindelige kontraktretlige principper, at et erstatningsansvar kan komme på tale. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle kontrakter vil kunne bringes til ophør efter et forudsætningssynspunkt, men det vil være en konkret afvejning og vurdering i den enkelte situation.

 

Situationen giver naturligvis anledning til en række afledte problemstillinger og spørgsmål, fx i forhold til om afleveringsforretning skal gennemføres eller ej, eller hvorvidt afhjælpning skal af mangler skal gennemføres eller udskydes. Også dette vil være en konkret vurdering, men det kan give god mening at udskyde mangelafhjælpning, hvis det fx drejer sig om mangler i en boligejendom, der er taget i brug af beboerne og beboerne ikke umiddelbart har mulighed for at forlade boligen, mens afhjælpningsarbejdet står på. Derimod må det til enhver tid anbefales at gennemføre en afleveringsforretning, da der er en række afledte konsekvenser forbundet hermed, bl.a. risikoens overgang og nedskrivning af garanti.

 

Udbruddet af COVID-19 og de følger det kan medføre i byggeriet giver anledning til mange overvejelser og iagttagelser fra parternes side, men vigtigst af alt i denne særlige situation er at bevare et løsningsorienteret fokus, så fremdriften i videst muligt omfang opretholdes og tab minimeres, men husk at kontraktens rammer fortsat er gældende, ligesom almindelige kontraktretlige principper fortsat består COVID-19 til trods.

 

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen